Regel 5-3 Boll oduglig för spel

En boll är oduglig för spel om den är synligt hackad, sprucken eller deformerad.

En boll är inte oduglig för spel enbart på grund av att lera eller annat material har fastnat på den, eller för att ytan har repats eller skrapats, eller för att färglagret har skadats eller missfärgats.

Om en spelare har skäl att tro att hans boll har blivit oduglig för spel under spelet av det hål han spelar, får han utan plikt lyfta sin boll för att avgöra om den är oduglig.

Innan spelaren lyfter bollen skall han meddela sin avsikt till sin motspelare i matchspel, eller sin markör eller en medtävlare i slagspel, och markera bollens läge. Han får därefter lyfta och undersöka bollen under förutsättning att han ger sin motspelare, markör eller medtävlare tillfälle att undersöka bollen och observera lyftandet och återplaceringen. Bollen får inte rengöras när den lyfts enligt Regel5-3. Om spelaren helt eller delvis underlåter att följa detta förfarande, eller om han lyfter bollen utan att ha skäl att tro att den har blivit oduglig för spel under spelandet av det hål han spelar, ådrar han sig ett slags plikt. Om det fastställs att bollen blivit oduglig för spel under spelet av hålet, får spelaren ersätta bollen med en annan boll, som skall placeras på den punkt där den ursprungliga bollen låg. I annat fall skall den ursprungliga bollen återplaceras. Om spelaren ersätter en boll när detta inte är tillåtet och han slår ett slag på den felaktigt nyinsatta bollen, ådrar han sig den allmänna plikten för brott mot Regel5-3 men får ingen ytterligare plikt enligt denna regel eller Regel15-2. Om en boll går i bitar som följd av ett slag, skall slaget annulleras och spelaren skall spela en boll utan plikt så nära som möjligt från den plats från varifrån den ursprungliga bollen spelades (se Regel 20-5).

Anm. 1: Om motspelaren, markören eller medtävlaren vill ifrågasätta påståendet att bollen blivit oduglig för spel, måste han göra detta innan spelaren spelar en annan boll.

Anm. 2: Om det ursprungliga läget för en boll som ska placeras eller återplaceras har förändrats, se Regel 20-3b. (Rengöring av boll som lyfts på green eller enligt någon annan regel – se Regel 21)

Comments are closed.