Regel6-8 Avbrott i spelet. Återupptagande av spelet

a. När sådant är tillåtet
Spelaren får inte avbryta spelet såvida inte:
(i) tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet,
(ii) han bedömmer att det finns risk för blixtnedslag,
(iii) han inväntar beslut från tävlingsledningen i en tveksam eller omtvistad fråga, eller
(iv) han har annat godtagbart skäl att avbryta spelet, exempelvis plötslig sjukdom.

Dåligt väder är i sig inte godtagbart skäl för att avbryta spelet. Om spelaren avbryter spelet utan direkt tillstånd av tävlingsledningen, skall han så snart som möjligt underrätta denna. Gör han det och tävlingsledningen anser skälet godtagbart, pliktar han inte. I annat fall är han diskvalificerad.

Undantag i matchspel: Spelare som i matchspel överenskommer om att avbryta spelet, skall inte diskvalificeras såvida de inte därigenom försenar tävlingen.

Anm: Att lämna banan är i sig inte avbrott i spelet.

b. Förfarande när spelet avbryts av tävlingsledningen
När spelet avbryts av tävlingsledningen och spelarna i en match eller grupp (“boll”) befinner sig mellan spelet av två hål, får de inte återuppta spelet innan tävlingsledningen beordrat detta. Om de har påbörjat spelet av ett hål får de avbryta spelet omedelbart eller fortsätta spelet av hålet, förutsett att de gör detta utan dröjsmål. Om spelarna väljer att fortsätta spelet av hålet får de avbryta spelet innan hålet är avslutat. I varje fall skall spelet avbrytas efter att hålet är avslutat.

Spelarna skall återuppta spelet när tävlingsledningen har beordrat att så skall ske.

Anm: Tävlingsledningen får i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) föreskriva att, i fall av hotande fara, spelet skall avbrytas omedelbart efter det att tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet. Om en spelare då inte omedelbart avbryter spelet är han diskvalificerad, såvida inga  omständigheter skulle motivera upphävande av denna plikt enligt Regel 33-7.

c. Lyfta bollen när spelet avbrutits
När en spelare avbryter spelet av ett hål enligt Regel6-8a, får han lyfta sin boll utan plikt endast om tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet eller om det finns ett godtagbart skäl att lyfta den. Innan spelaren lyfter sin boll skall dess läge markeras. Om spelaren avbryter spelet och lyfter sin boll utan särskilt tillstånd av tävlingsledningen skall han, när han meddelar detta tilltävlingsledningen samtidigt meddela att han har lyft sin boll.

Om spelaren lyfter bollen utan ett godtagbart skäl, om han underlåter att markera bollens läge innan han lyfter den, eller om han underlåter att meddela att han lyft bollen, ådrar han sig ett slags plikt.

d. Förfarande när spelet återupptas
Spelet skall återupptas från den plats där det avbröts, även om detta sker på en efterföljande dag. Innan eller när spelet återupptas skall spelaren göra på följande sätt:

(i) Om spelaren har lyft bollen, skall han, förutsatt att han var berättigad lyfta den enligt Regel6-8c, lyfta, rengöra och återplacera bollen eller en annan boll som ersätter denna, på den  punkt varifrån den ursprungliga bollen lyftes. I annat fall skall den ursprungliga bollen återplaceras.

(ii) Om spelaren inte har lyft sin boll får han, förutsett att han var berättigad att lyfta den enligt Regel6-8c, lyfta, rengöra och återplacera bollen eller en annan boll som ersätter denna, på den punkt varifrån den ursprungliga bollen lyftes. Innan han lyfter bollen skall dess läge markeras.

(iii) Om spelarens boll eller bollmarkering rubbats (även av vind eller vatten) under avbrott i spelet, skall en boll eller bollmarkering placeras på den punkt varifrån den ursprungliga bollen eller bollmarkeringen rubbades.

Anm: Om den punkt där bollen skall placeras inte går att fastställa skall den uppskattas och bollen placeras på den uppskattade punkten. Föreskrifterna i Regel 20-3c är inte tillämpliga.

Comments are closed.