Regel12-2 Identifiera bollen

Ansvaret för att spela rätt boll vilar på spelaren. Varje spelare bör sätta ett identifieringsmärke på sin boll.

Om en spelare har skäl att tro att en boll i vila är hans, och det är nödvändigt att lyfta bollen för att identifiera den, får han lyfta bollen utan plikt för att göra det.

Innan spelaren lyfter bollen, skall han meddela sin avsikt till motspelaren i matchspel eller markören eller en medtävlare i slagspel och markera bollens läge. Han får sedan lyfta bollen och identifiera den, förutsatt att han ger sin motspelare, markör eller medtävlare tillfälle att iaktta lyftandet och återplaceringen. Bollen får inte rengöras mer än vad som krävs för identifieringen när den lyfts enligt Regel12-2.

Om bollen är spelarens boll och han underlåter, helt eller delvis att följa detta förfarande, eller om han lyfter för att identifiera den när detta inte är nödvändigt, ådrar han sig ett slags plikt.

Om den lyfta bollen är spelarens boll skall den återplaceras. Om han inte gör det ådrar han sig den allmänna plikten för brott mot
Regel 12-2, men det utgår ingen ytterligare plikt enligt denna regel.

Anm: Om det ursprungliga läget för en boll som ska placeras eller återplaceras har förändrats, se Regel 20-3b.

Comments are closed.