Regel13-4 Boll i hinder. Förbjudna åtgärder

Innan spelaren slår ett slag på en boll, som är i ett hinder (vare sig bunker eller vattenhinder) eller som lyfts från ett hinder och kan komma att droppas eller placeras i hindret, får spelaren inte, utom när föreskriver något annat:
a. Pröva hindrets eller något liknande hinders beskaffenhet,
b. Vidröra marken i hindret eller vattnet i ett vattenhinder med handen eller klubba, eller
c. Vidröra eller flytta ett löst naturföremål som ligger i eller berör hindret.

Undantag:
1.
Under förutsättning att ingenting görs som innebär att hindrets beskaffenhet prövas eller att bollens läge förbättras pliktar inte spelaren om han (a) vidrör marken eller lösa naturföremål i ett hinder eller vattnet i ett vattenhinder som en följd av att han faller eller för att undvika att falla, när han tar bort ett hindrande föremål, när han mäter avstånd eller markerar läget för, hämtar, lyfter, placerarar eller återplacerar en boll enligt någon regel eller (b) placerar sina klubbor i ett hinder.

2. Efter slaget, om bollen fortfarande är i hindret eller har lyfts från hindret och får droppas eller placeras i hindret, får spelaren jämna ut sand eller jord i hindret, förutsatt att inget görs som bryter mot  Regel13-2 med hänsyn till hans nästa slag. Om bollen ligger utanför hindret efter slaget får spelaren jämna ut sand eller jord i hindret utan någon begränsning.

3. Om spelaren slår ett slag från ett hinder och bollen hamnar i ett annat hinder gäller inte Regel13-4a för eventuella ytterligare handlingar som spelaren utför i det hinder varifrån slaget slogs.

Anm: När som helst, inklusive vid adressering och i baksvingen före slaget får spelaren med klubban eller på annat sätt vidröra hindrande föremål, konstruktioner som av tävlingsledningen förklarats vara organisk del av banan, eller gräs, buskar, träd eller andra växande föremål.

(Leta efter bollen – se Regel 12-1)
(Lättnad för boll i vattenhinder – se Regel 26)

Comments are closed.