Regel20-2 Droppning och omdroppning

a. Av vem och hur
En boll som skall droppas enligt reglerna, skall droppas av spelaren själv. Han skall stå upprätt, hålla bollen i axelhöjd på armslängds avstånd och släppa den. Om en boll droppas av någon annan eller på något annat sätt och felet inte rättas enligt Regel20-6, ådrar sig spelaren ett slags plikt.

Om bollen, när den droppas, träffar någon person eller någon spelares utrustning, före eller efter att den träffar en del av banan och innan den är i vila, skall bollen droppas om utan plikt. I detta fall finns ingen gräns för hur många gånger bollen skall droppas om.

(Vidta åtgärder för att påverka bollens läge eller rörelse – se Regel1-2)

b. Var droppning skall ske
När en boll skall droppas så nära som möjligt intill en bestämd punkt, får den inte droppas närmare hålet än denna punkt. Om spelaren inte vet exakt var punkten är, skall en punkt uppskattas. När en boll droppas måste den först träffa en del av banan där den tillämpliga regeln föreskriver att den skall droppas. Om den inte droppas på detta sätt, är Regel20-6 och 20-7 tillämpliga.

c. När omdroppning skall ske
En droppad boll skall droppas om utan plikt om den:
(i) rullar in i och stannar i ett hinder
(ii) rullar ut ur och stannar utanför ett hinder
(iii) rullar in på och stannar på en green
(iv) rullar ut och stannar out of bounds
(v) rullar till och stannar i ett läge där det föreligger störande inverkan av den olägenhet från vilket lättnad togs enligt Regel24-2b (oflyttbara hindrande föremål), Regel25-1 (onormala markförhållanden), Regel25-3 (fel green) eller en lokal regel (Regel33-8a) eller rullar tillbaka till det nedslagsmärke från vilket den lyftes enligt Regel25-2 (pluggad boll),
(vi) rullar och stannar mer än två klubblängder från där den först träffade någon del av banan, eller
(vii) rullar och stannar närmare hål än:
a. sitt ursprungliga eller fastställda läge (se Regel20-2b) om inte reglerna tillåter annat, eller
b. närmaste punkt för lättnad eller största möjliga lättnad (Regel24-2, 25-1 eller 25-3), eller
c. den punkt där den ursprungliga bollen sist skar vattenhindrets eller sidovattenhindrets gräns (Regel26-1).

Om bollen vid omdroppning rullar till något av ovanstående lägen, skall den placeras så nära som möjligt den punkt där den först träffade någon del av banan vid omdroppningen.

Anm1: Om en boll, som droppas eller droppas om, först stannar och därefter rör sig, skall bollen spelas som den ligger om inte föreskrifterna i någon annan regel är tillämpliga.
Anm2: Om en boll, som skall droppas om eller placeras enligt denna regel, inte omedelbart kan återfås får den ersättas med en annan boll.

(Användande av dropzon – Se Bilaga I, del B, avsnitt8)

Comments are closed.