Regel20-3 Placering och återplacering

a. Av vem och var
En boll som skall placeras enligt reglerna, skall placeras av spelaren eller hans partner. Om en boll skall återplaceras skall spelaren, hans partner eller den person som lyfte eller rubbade bollen placera den på den punkt varifrån den lyftes eller rubbades. Om bollen placeras eller återplaceras av någon annan person och misstaget inte rättas enligt Regel20-6 ådrar sig spelaren ett slags plikt. I varje sådant fall är spelaren ansvarig för andra eventuella regelbrott i samband med placeringen eller återplaceringen av bollen.

Om en boll eller bollmarkering oavsiktligt rubbas i samband med placering eller återplacering av bollen, skall bollen eller bollmarkeringen återplaceras. Det utgår ingen plikt förutsatt att bollens eller bollmarkeringens  rörelse direkt kan kopplas till själva placerandet eller återplacerandet av bollen eller borttagandet av bollmarkeringen. I annat fall ådrar sig spelaren ett slags plikt enligt Regel18-2a eller 20-1.

Om en boll som skall återplaceras placeras någon annanstans än på den punkt varifrån den lyftes eller rubbades och misstaget inte rättas enligt Regel20-6 ådrar sig spelaren den allmänna plikten, förlust av hålet i matchspel eller två slags plikt i slagspel, för brott mot den tillämpliga regeln.

b. Läget förändrat vid placering eller återplacering
Om det ursprungliga läget för en boll som skall placeras eller återplaceras har förändrats:
(i) utom i ett hinder, skall bollen placeras i det närmaste läge inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget och som inte är närmare hålet eller i ett hinder.
(ii) i ett hinder, droppas i hindret eå nära som möjligt den punkt där den låg,
(iii) i en bunker, skall det ursprungliga läget återskapas så noga som möjligt och bollen placera si detta läge.

c. Punkten kan inte fastställas
Om det är omöjligt att fastställa den punkt där bollen skall placeras eller återplaceras, skall bollen:
(i) på spelfältet, droppas så nära som möjligt den punkt där den låg men inte i ett hinder eller på green.
(ii) i ett hinder, droppas i hindret så nära som möjligt den punkt där den låg,
(iii) på green,  placeras så nära som möjligt den punkt där den låg men inte i ett hinder.

Undantag:
När spelet återupptas (Regel6-8d) gäller att om den punkt där bollen skall placeras inte går att fastställa, skall den punkten uppskattas och bollen placeras på den uppskattade punkten.

d. Bollen stannar inte vid placering
Om en boll som placeras inte stannar på den punkt där den placerades, utgår ingen plikt och bollen skall återplaceras.

Om den fortfarande inte stannar på punkten, skall bollen:
(i) utom i ett hinder, placeras på den närmste punkt där den stannar och som inte är närmare hålet eller i ett hinder,
(ii) i ett hinder, placeras på den närmaste punkt i hindret där den stannar och som inte är närmare hålet.

Om en boll som placeras först stannar på den punkt där den placeras och därefter rör sig, utgår ingen plikt och bollen skall spelas som den ligger om inte föreskrifterna i någon annan regel är tillämpliga.

Comments are closed.