Regel20-7 Spel från fel plats

a. Allmänt
En spelare har spelat från fel plats om han slår ett slag mot sin boll i spel:
(i) på en del av banan där reglerna inte tillåter att man slår ett slag eller droppar eller placerar en boll, eller
(ii) när reglerna kräver att en droppad boll skall droppas om eller att en boll som rubbats eller rört sig skall återplaceras.

Anm. Beträffande en boll som spelats från en plats utanför tee eller från fel tee – se Regel11-4.

b. Matchspel
Om en spelare slår ett slag från fel plats förlorar han hålet.

c. Slagspel
Om en tävlare slår ett slag från fel plats, ådrar han sig två slags plikt enligt den tillämpliga regeln. Han skall spela ut hålet med den boll som spelats från fel plats, utan att rätta sitt misstag, förutsatt att han inte begått ett allvarligt brott (se Anm. 1).

Om en tävlare blir medveten om att han har spelat från fel plats och tror att han kan ha begått ett allavarligt brott, skall han, innan han slår ett slag från nästa tee, spela ut hålet med en andra boll, spelad i enlighet med reglerna. Om det hål som spelas är det sista hålet under ronden, måste han, innan han lämnar greenen, meddela att han kommer att spela ut hålet med en andra boll, spelad i enlighet med reglerna.

Om tävlaren har spelat en andra boll skall han rapportera det inträffade till tävlingsledningen  innan han lämnar in sitt scorecort. Gör han inte detta är han diskvalificerad. Tävlingsledningen skall avgöra om tävlaren har begått ett allvarligt brott mot den tillämpliga regeln. Om så är fallet skall hans score med den andra bollen räknas och tävlaren skall lägga till två pliktslag till sin score med den bollen. Om tävlaren har begått ett allvarligt brott och inte rättat sitt misstag enligt ovan är han diskvalificerad.

Anm. 1: En tävlare anses ha begått ett allvarligt brott mot den tillämpliga regeln om tävlingsledningen anser att han fått en betydande fördel som resultat av att han spelat från fel plats.
Anm. 2: Om en tävlare spelar en andra boll enligt 20-7c och den inte skall räknas, skall man bortse från slag som slagits med den bollen och pliktslag som ådragits enbart genom spel på den bollen. Om den andra bollen skall räknas, skall man bortse från slaget från fel plats och alla följande slag på den ursprungliga bollen inklusive pliktslag som ådragits enbart genom spel av den bollen.
Anm. 3: Om en spelare ådrar sig plikt för spel från fel plats får han ingen ytterligare plikt för att ha ersatt sin boll genom att sätta in en ny boll när detta inte var tillåtet.

Comments are closed.