Regel34-1 Protester och plikt

a Matchspel
Om en protest lämnas in till tävlingsledningen enligt Regel2-5 bör beslut fattas så snart som möjligt så att ställningen i matchen kan justeras om så krävs. Om en protest inte gjorts i enlighet med Regel2-5, får den inte behandlas av tävlingsledningen.

Det finns ingen tidsgräns för utdömande av diskvalifikation för brott mot Regel1-3.

b. Slagspel
I slagspel får ingen plikt upphävas, modifieras eller utdömmas efter att tävlingen är avslutad. En tävling är avslutad när resultatet officiellt tillkännagivits. En slagspelskvalificering som följs av matchspel är avslutad när spelaren slagit ut från tee i sin första match.

Undantag:
En diskvalifikation skall utdömmas efter att tävlingen är avslutad om en tävlare:
(i) bröt mot Regel1-3 (Överenskommelse att åsidosätta regler), eller
(ii) lämnade in ett scorekort med en handicap som han, innan tävlingen var avslutad, visste var högre än den han var berättigad till och detta påverkade antalet handicapslag han fick (Regel6-2b), eller
(iii)lämnade in ett scorekort med en lägre score på något hål än han hade (Regel6-6d) och detta inte berodde på att han underlåtit att ta upp en plikt som han, innan tävlingen var avslutad, inte visste att han ådragit sig, eller
(iv) visste, innan tävlingen var avslutad, att han brutit mot någon annan regel för vilken plikten är dikvalifikation.

Comments are closed.