Regel34-3 Tävlingsledningens beslut

Om en domare inte är utsedd, skall varje tvist eller tveksamhet beträffande reglerna hänskjutas till tävlingsledningen, vars beslut är slutgiltigt.

Om tävlingsledningen inte kan komma fram till ett beslut, får denna hänskjuta tvisten eller tveksamheten till R&A:s regelkommitté, vars beslut är slutgiltigt*.

Om tvisten eller tveksamheten inte hänskjutits till regelkommittén kan spelaren eller spelarna begära att en bestyrkt redogörelse, genom en behörig representant för tävlingsledningen, hänskjuts till regelkommittén för ett uttalande om riktigheten i det fattade beslutet. Svaret kommer att skickas till denna behöriga representant.

Om spelet bedrivits i andra former än i enlighet med Regler för Golfspel, kommer regelkommittén inte att uttala sig i någon fråga.

*Anm: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet (SGF). SGF kommer endast i tveksamma fall hänskjuta frågan till R&A.

Comments are closed.