Regel24-2 Oflyttbart hindrande föremål

a. Störande inverkan
Störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål föreligger när en boll ligger i eller på föremålet eller när föremålet inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving. Om spelarens boll ligger på green, föreligger störande inverkan även då ett oflyttbart hindrande föremål på green befinner sig i hans puttlinje. I övriga fall utgör oflyttbara hindrande föremål som befinner sig i spellinjen inte i sig störande inverkan enligt denna regel.

b. Lättnad
Utom när bollen är i ett vattenhinder eller i ett sidovattenhinder, får spelaren ta lättnad utan plikt från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål på följande sätt:

(i) På spelfältet: Om bollen ligger på spelfältet skall spelaren lyfta bollen och droppa den utan plikt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad. Närmaste punkt för lättnad får inte vara i ett hinder eller på en green. När bollen droppas inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad, skall bollen först träffa en del av banan på en punkt som undviker störande inverkan av det oflyttbara hindrande föremålet och som inte är i ett hinder eller på en green.
(ii) I en bunker: Om bollen är i en bunker, skall spelaren lyfta bollen och droppa den antingen:
a. Utan plikt i enlighet med punkt (i) ovan, utom att närmaste punkt för lättnad skall vara i bunkern och bollen måste droppas i bunkern.
b. Med ett slags plikt utanför  bunkern, och därvid hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan någon gräns för hur långt bakom bunkern bollen får droppas.
(iii) På green: Om bollen ligger på en green skall spelaren lyfta bollen och utan plikt placera den på närmaste punkt för lättnad som inte är i ett hinder. Närmaste punkt för lättnad kan vara utanför green.
(iv) På tee: Om bollen ligger på tee, skall spelaren lyfta bollen och droppa den utan plikt i enlighet med punkt (i) ovan.

Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.

(Boll som rullar till ett läge där det föreligger störande inverkan av den olägenhet från vilken lättnad togs – se Regel20-2c (v))

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av störande inverkan av något annat än ett oflyttbart hindrande föremål eller (b) om störande inverkan från ett oflyttbart hindrande föremål endast skulle uppstå om spelaren använde en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

Anm. 1: Om en boll ligger i ett vattenhinder (inklusive sidovattenhinder) får spelaren inte ta lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål. Spelaren skall spela bollen som den ligger eller fortsätta enligt Regel26-1.
Anm. 2:
Om en boll som skall droppas eller placeras enligt denna regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.
Anm. 3: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som fastslår att spelaren måste fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under det hindrande föremålet.

Comments are closed.