Regel25-1 Onormala markförhållanden

a. Störande inverkan
Störande inverkan av ett onormalt markförhållande föreligger när en boll ligger i eller berör olägenheten eller när denna inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving. Om spelarens boll ligger på green, föreligger störande inverkan även om ett onormalt markförhållande på green befinner sig i hans puttlinje. I övriga fall utgör onormala markförhållanden som befinner sig i spellinjen inte i sig störande inverkan enligt denna regel.

Anm.Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som uttrycker att inverkan av ett onormalt markförhållande på en spelares stans inte, i sig, anses utgöra störande inverkan enligt denna regel.

b. Lättnad
Utom när bollen ligger i ett vattenhinder eller ett sidovattenhinder, får en spelare ta lättnad från störande inverkan av ett onormalt markförhållande på följande sätt:

(i) På spelfältet: Om bollen ligger på spelfältet skall spelaren lyfta bollen och droppa den utan plikt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad. Närmaste punkt för lättnad får inte vara i ett hinder eller påen green. När bollen droppas inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad skall bollen först träffa en del av banan på en punkt som undviker störande inverkan av olägenheten och inte är i ett hinder och inte är påen green.

(ii) I en bunker: Om bollen är i en bunker, skall spelaren lyfta bollen och droppa den antingen:

a. Utan plikt i enlighet med punkt (i) ovan, utom att närmaste punkt för lättnad skall vara i bunkern och bollen måste droppas i bunkern, eller om fullständig lättnad är omöjlig, så nära som möjligt den punkt där bollen låg men inte närmare hålet på en del av banan i bunkern som ger största  möjliga lättnad från olägenheten, eller

b.  Med ett slags plikt utanför bunkern, och därvid hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan någon gräns för hur långt bakom bunkern bollen får droppas.

(iii) På green:Om bollen ligger på green, skall spelaren lyfta bollen och utan plikt placera den på närmaste punkt för lättnad som inte får vara i ett hinder, eller om fullständig lättnad är omöjlig, på en punkt så nära som möjligt där den låg, som ger största möjliga lättnad från olägenheten, men inte är närmare hålet eller i ett hinder. Närmaste punkt för lättnad eller största möjliga lättnad kan vara utanför green.

(iv) På tee: Om bollen ligger på tee, skall spelaren lyfta bollen och droppa den utan plikt i enlighet med punkt (i) ovan.

Bollen får rengöras när den lyfts enligt Regel25-1b.

(Boll som rullar till ett läge där det förekommer störande inverkan av den olägenhet från vilken lättnad togs – se Regel20-2c (v))

Undantag:
En spelare får inte ta lättnad enligt denna regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än ett onormalt markförhållande eller (b) om störande inverkan från ett onormalt markförhållande endast skulle uppstå om spelaren använde onödigt onormal stans, swing eller spelriktning.

Anm1:Om en boll ligger i ett vattenhinder (inklusive sidovattenhinder) har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt från störande inverkan av ett onormalt markförhållande. Spelaren skall spela bollen som den ligger (såvida inte detta förbjuds av en lokal regel) eller fortsätta enligt Regel26-1.
Anm 2.Om en boll som skall droppas eller placeras enligt denna regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.

c. Boll i onormalt markförhållande hittas inte
Det är en fråga om fakta huruvida en boll som inte har hittats efter att ha slagits mot ett onormalt markförhållande är i en sådan olägenhet. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att bollen är i det onormala markförhållandet. I avsaknad av sådan vetskap eller säkerhet måste spelaren fortsätta enligt Regel27-1.

Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte har hittats är i ett onormnalt markförhållande får spelaren ta lättnad enligt denna regel. Om han väljer att göra detta skall den punkt fastställas där bollen sist skar den yttre gränsen till den onormala markförhållandet, och för tillämpning av denna regel, skall bollen anses ligga på denna punkt och spelaren skall ta  lättnad på följande sätt:

(i) På spelfältet: Om bollen sist skar den yttre gränsen för det onormala markförhållandet vid en punkt på spelfältet, får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad så som föreskrivs i Regel25-1b (i).

(ii) I en bunker: Om bollen sist skar den yttre gränsen för det onormala markförhållandet vid en punkt i en bunker, får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad så somföreskrivs i Regel25-1b (ii).

(iii) I ett vattenhinder (inklusive ett sidovattenhinder): Om bollen sist skar den yttre gränsen för det onormala markförhållandet vid en punkt i ett vattenhinder, har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt. Spelaren skall fortsätta enligt Regel26-1.

(iv) På green: Om bollen sist skar den yttre gränsen för det onormala markförhållandet vid en punkt på green får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad enligt Regel25-1b (iii).

Comments are closed.