Regel27-2 Provisorisk boll

a. Förfarande
Om en boll kan vara förlorad utanför vattenhinder eller kan vara out of bounds, får spelaren för att vinna tid, spela en provisorisk boll i enlighet med Regel27-1. Spelaren skall meddela sin motspelare i matchspel eller sin markör eller en medtävlare i slagspel att han avser att spela en provisorisk boll och han skall spela denna innan han eller hans partner går fram för att leta efter den ursprungliga bollen

Om han underlåter att göra detta, och spelar en ny boll, är denna boll inte en provisorisk boll, utan blir hans boll i spel med plikten slag och distans (Regel27-1); den ursprungliga bollen är förlorad.

(Spelordning från tee – se Regel10-3)

Anm: Om en provisorisk boll spelad enligt Regel27-2a kan vara förlorad utanför vattenhinder eller out of bounds, kan spelaren spela en andra provisorisk boll. Om en andra provisorisk boll spelas, förhåller den sig till den föregående provisoriska bollen, som den första provisoriska bollen förhåller sig till den ursprungliga bollen.

b. När provisorisk boll blir boll i spel
Spelaren får spela en provisorisk boll till dess han kommer fram till den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara. Om han slår ett slag på den provisoriska bollen från den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara eller från en punkt närmare hålet än denna plats är den ursprungliga bollen förlorad och den provisoriska bollen blir hans boll i spel med plikten slag och distans (Regel27-1).

Om den ursprungliga bollen är förlorad utanför vattenhinder eller är out of bounds, blir den provisoriska bollen hans boll i spel med plikten slag och distans (Regel27-1).

Om det är känt eller så gott som säkert att den ursprungliga bollen är i ett vattenhinder skall spelaren fortsätta enligt Regel26-1.

Undantag: Om det är känt eller så gott som säkert att den ursprungliga bollen är i ett hindrande föremål (Regel24-3) eller i ett onormalt markförhållande (Regel25-1c), får spelaren fortsätta enligt den av reglerna som är tillämplig.

c. När provisorisk boll skall ges  upp
Om den ursprungliga bollen varken är förlorad eller är out of bounds skall spelaren ge upp den provisoriska bollen och fortsätta spelet med den ursprungliga bollen. Om han slår några ytterligare slag på den provisoriska bollen, spelar han fel boll och föreskrifterna i Regel15-3 är tillämpliga.

Anm: Om en spelare spelar en provisorisk boll enligt Regel27-2a och denna sedan ges upp enligt Regel27-2c. skall man bortse från alla slag på denna provisoriska boll, liksom pliktslag som ådragits enbart genom spel på den provisoriska bollen.

Comments are closed.