Regel32-1 Villkor

Bogey- och poängbogeytävlingar är former av slagspel i vilka spel sker mot en bestämd score på varje hål, i allmänhet hålets par. reglerna för slagspel gäller såvida de inte strider mot nedanstående speciella regler. I en bogey- eller poängbogeytävling som spelas med handicap har spelaren med lägst nettoscore på hålet honnören på nästa hål.

a. Bogeytävling
Ställningen i en bogeytävling räknas som i matchspel. Varje hål där tävlaren inte gör något resultat, räknas som förlorat. Vinnare är den tävlare som har det bästa resultatet över samtliga hål.

Markören är endast skyldig att ange bruttoscoren på de hål där tävlaren har en nettoscore som är lika med eller bättre än den bestämda scoren.

Anm. 1:Tävlarens score justeras genom att göra avdrag med ett eller flera hål enligt den tillämpliga regeln när annan plikt än diskvalifikation ådras enligt någon av följande regler:

  • Regel4 Klubbor
  • Regel6-4 Caddie
  • En lokal regel eller tävlingsbestämmelse för vilken det finns föreskrifter om maximal plikt per rond

Tävlaren är ansvarig för att rapportera alla fakta kring ett sådant regelbrott till tävlingsledningen innan han lämnar sitt scorekort så att tävlingsledningen kan tillämpa plikten. Om tävlaren underlåter att rapportera ett sådant regelbrott till tävlingsledningen är han diskvalificerad.

Anm. 2: Om tävlaren bryter mot Regel6-7 (Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel), skall tävlingsledningen dra av ett hål från resultatet över samtliga hål. Vid upprepade överträdelser, se Regel32-2a.

b. Poängbogeytävlingar
Resultatet i en poängbogeytävling räknas med poäng som erhålls i förhållande till en bestämd score på varje hål (i Sverige alltid hålets par) enligt följande:

Mer än ett slag över bestämd score eller ingen score        0
Ett slag över bestämd score                                                    1
Bestämd score                                                                           2
Ett slag under bestämd score                                                 3
Två slag under bestämd score                                               4
Tre slag under bestämd score                                                5
Fyra slag under bestämd score                                              6

Vinnare är den tävlare som uppnår högsta antalet poäng.
Markören är endast skyldig att ange bruttoantalet slag på de hål där tävlarens nettoscore ger en poäng eller mer.

Anm. 1: Om en tävlare bryter mot en regel för vilken det finns föreskrifter om maximal plikt per rond, måste han rapportera fakta kring situationen till tävlingsledningen innan han lämnar in sitt scorekort; om han underlåter att göra det är han diskvalificerad. Tävlingsledningen skall, från totalpoängen för ronden, dra av två poäng för varje hål där en överträdelse skett, dock maximalt fyra poängs avdrag per rond för brott mot en och samma regel.

Anm. 2: Om tävlaren bryter mot Regel6-7 (Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel), skall tävlingsledningen dra två poäng från totalpoängen för ronden. Vid upprepade överträdelser, se Regel32-2a

Comments are closed.