Regel3-3 Ovisshet om tillvägagångssätt (“Alternativ boll”)

a. Tillvägagångssätt
I slagspel får en tävlare, om han är osäker på sina rättigheter eller det korrekta tillvägagångssättet under spelet av ett hål, utan plikt avsluta hålet med två bollar.

Efter att den tveksamma situationen har uppstått och innan han vidtar någon ytterligare åtgärd skall tävlaren upplysa sin markör eller en medtävlare att han avser att spela två bollar samt vilken av bollarna han vill räkna om reglerna tillåter det.

Tävlaren skall informera tävlingsledningen om det inträffade innan han lämnar in sitt scorekort. Om han inte gör detta är han diskvalificerad.

Anm: Om tävlare vidtar någon ytterligare åtgärd, innan han tar itu med den tveksamma situationen, kan inte Regel 3-3 tillämpas. I så fall skall scoren med den ursprungliga bollen räknas. Om den ursprungliga bollen inte är en av de bollar som spelas skall den första boll som satts i spel räknas även om reglerna inte tillåter det tillvägagångssätt som tävlaren valt med den bollen. Tävlaren får däremot ingen plikt för att ha spelat en andra boll och eventuella pliktslag som han ådragit sig enbart genom spel på den bollen räknas inte i hans score.

b. Fastställande av score på hålet

(i) Om den boll tävlaren i förväg valde att räkna har spelats i enlighet med reglerna, är scoren med den bollen tävlarens score på hålet. Annars skall scoren med den andra bollen räknas om reglerna tillåter det tillvägagångssätt som valdes med den bollen.

(ii) Om tävlaren inte i förväg upplyser om sin avsikt att spela färdigt hålet med två bollar, eller om vilken boll han vill ha “räknad”,  skall scoren med den ursprungliga bollen räknas, under förutsättning att denna spelats i enlighet med reglerna.  Om den ursprungliga bollen inte är en av de bollar som spelas, skall den första boll som satts i spel räknas, under förutsättning att den spelats i enlighet med reglerna. Annars skall scoren med den andra bollen räknas om reglerna tillåter det tillvägagångssätt som valts med den bollen.

Anm. 1: Om en tävlare spelar en andra boll enligt Regel 3-3 skall man bortse från de slag som därefter slogs på den boll som inte skall räknas samt pliktslag som ådragits enbart genom spel på den bollen.

Anm. 2: En andra boll som spelats enligt Regel 3-3 är inte en provisorisk boll enligt Regel 27-2.

Comments are closed.