Entries Tagged as 'Regel 06 “Spelaren & spelarens ansvar”'

Träffad av annan boll, missar mitt eget slag. Vad gäller?

Om jag står och ska slå ut och i nedsvingen träffas av en annan spelares boll som till följd har att jag missar min boll totalt … vad får jag göra? | Magnus

Om du med ”en annan spelares boll” menar att en boll som slås av någon som spelar ett annat hål (alltså, spelar i en annan boll än din) stör dig i nedswingen, och att du inte avbryter slaget, utan fullföljer med ett luftslag som följd är dessvärre svaret lika enkelt som nedslående: Gilla läget.

Bollen som stör dig är i det här sammanhanget något utomstående (Jämför Tiger Woods avbrott av sitt slag under US Masters 2007).

Enligtdefinitionen av slag är det en framåtriktad rörelse med avsikt att förflytta bollen, och eftersom du fullföljer din swing utan att avbryta slaget har du dessvärre slagit ditt första slag. Och måste slå ditt andra.

 

Här är det viktigt att tänka på att bollen nu är i spel enligt definitionen av boll i spel och därför får man inte pegga om bollen, lyfta upp eller trycka ned peggen etc. utan att dra på sig plikt för brott mot Regel 18-2  Boll i vila rubbad eller per automatik anses utnyttja Regel27-1a – Slag och distans, och därvid slå sitt tredje slag. (se Decision18-2a/1).

Så: Beroende på hur du agerade vid tillfället, slog du ditt andra eller tredje slag från tee. Alternativt blev, i slagspel, diskvalificerad i för felaktigt förande av score (se Regel6-6d) eller i matchspel förlust av hål..

/Micael

Regel6-8 Avbrott i spelet. Återupptagande av spelet

a. När sådant är tillåtet
Spelaren får inte avbryta spelet såvida inte:
(i) tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet,
(ii) han bedömmer att det finns risk för blixtnedslag,
(iii) han inväntar beslut från tävlingsledningen i en tveksam eller omtvistad fråga, eller
(iv) han har annat godtagbart skäl att avbryta spelet, exempelvis plötslig sjukdom.

Dåligt väder är i sig inte godtagbart skäl för att avbryta spelet. Om spelaren avbryter spelet utan direkt tillstånd av tävlingsledningen, skall han så snart som möjligt underrätta denna. Gör han det och tävlingsledningen anser skälet godtagbart, pliktar han inte. I annat fall är han diskvalificerad.

Undantag i matchspel: Spelare som i matchspel överenskommer om att avbryta spelet, skall inte diskvalificeras såvida de inte därigenom försenar tävlingen.

Anm: Att lämna banan är i sig inte avbrott i spelet.

b. Förfarande när spelet avbryts av tävlingsledningen
När spelet avbryts av tävlingsledningen och spelarna i en match eller grupp (“boll”) befinner sig mellan spelet av två hål, får de inte återuppta spelet innan tävlingsledningen beordrat detta. Om de har påbörjat spelet av ett hål får de avbryta spelet omedelbart eller fortsätta spelet av hålet, förutsett att de gör detta utan dröjsmål. Om spelarna väljer att fortsätta spelet av hålet får de avbryta spelet innan hålet är avslutat. I varje fall skall spelet avbrytas efter att hålet är avslutat.

Spelarna skall återuppta spelet när tävlingsledningen har beordrat att så skall ske.

Anm: Tävlingsledningen får i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) föreskriva att, i fall av hotande fara, spelet skall avbrytas omedelbart efter det att tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet. Om en spelare då inte omedelbart avbryter spelet är han diskvalificerad, såvida inga  omständigheter skulle motivera upphävande av denna plikt enligt Regel 33-7.

c. Lyfta bollen när spelet avbrutits
När en spelare avbryter spelet av ett hål enligt Regel6-8a, får han lyfta sin boll utan plikt endast om tävlingsledningen beordrat avbrott i spelet eller om det finns ett godtagbart skäl att lyfta den. Innan spelaren lyfter sin boll skall dess läge markeras. Om spelaren avbryter spelet och lyfter sin boll utan särskilt tillstånd av tävlingsledningen skall han, när han meddelar detta tilltävlingsledningen samtidigt meddela att han har lyft sin boll.

Om spelaren lyfter bollen utan ett godtagbart skäl, om han underlåter att markera bollens läge innan han lyfter den, eller om han underlåter att meddela att han lyft bollen, ådrar han sig ett slags plikt.

d. Förfarande när spelet återupptas
Spelet skall återupptas från den plats där det avbröts, även om detta sker på en efterföljande dag. Innan eller när spelet återupptas skall spelaren göra på följande sätt:

(i) Om spelaren har lyft bollen, skall han, förutsatt att han var berättigad lyfta den enligt Regel6-8c, lyfta, rengöra och återplacera bollen eller en annan boll som ersätter denna, på den  punkt varifrån den ursprungliga bollen lyftes. I annat fall skall den ursprungliga bollen återplaceras.

(ii) Om spelaren inte har lyft sin boll får han, förutsett att han var berättigad att lyfta den enligt Regel6-8c, lyfta, rengöra och återplacera bollen eller en annan boll som ersätter denna, på den punkt varifrån den ursprungliga bollen lyftes. Innan han lyfter bollen skall dess läge markeras.

(iii) Om spelarens boll eller bollmarkering rubbats (även av vind eller vatten) under avbrott i spelet, skall en boll eller bollmarkering placeras på den punkt varifrån den ursprungliga bollen eller bollmarkeringen rubbades.

Anm: Om den punkt där bollen skall placeras inte går att fastställa skall den uppskattas och bollen placeras på den uppskattade punkten. Föreskrifterna i Regel 20-3c är inte tillämpliga.

Regel6-7 Otillbörligt dröjsmål, Långsamt spel

Spelaren skall spela utan otillbörligt dröjsmål och i enlighet med eventuella riktlinjer för speltempo som fastställts av tävlingsledningen. Mellan avslutandet av ett hål och utslaget från nästa tee, får spelaren inte otillbörligen fördröja spelet.

Anm. 1: Om spelaren otillbörligt fördröjer spelet mellan två hål, fördröjer han spelet på nästa hål och plikten läggs på detta hål. För bogey- och poängbogeytävlingar – se dock Regel 32.

Anm. 2: För att förebygga långsamt spel får tävlingsledningen i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1), fastställa riktlinjer för speltempo som kan innehålla maximalt tillåtna tider för att spela en fastställd rond, ett hål eller ett slag. Endast i slagspel får tävlingsledningen i så fall modifiera plikten för brott mot denna regel enligt följande:

Första överträdelsen – Ett slag
Andra överträdelsen – Två slag
För därpå följande överträdelse – Diskvalifikation.

Regel6-6 Score i slagspel

a. Förande av scorekort
Efter varje hål bör markören kontrollera scoren på hålet med tävlaren och notera den. Efter avslutad rond skall markören signera scorekortet och överlämna det till tävlaren. Om mer än en markör har fört kortet, skall var och en signera den del för vilken han är ansvarig.

b. Signering och inlämning av scorekortet
Efter avslutad rond bör tävlaren kontrollera scoren på varje hål och reda ut eventuella tveksamheter med tävlingsledningen. Han skall försäkra sig om att markören eller markörerna signerat scorekortet, signera scorekortet själv och lämna in de till tävlingsledningen så snart som det är möjligt.

c. Ändring på scorekortet
Ingen ändring får göras på ett scorekort efter att tävlaren lämnat in det till tävlingsledningen.

d. Fel score på hål
Tävlaren är ansvarig för att rätt bruttoscore finns angiven för varje hål på hans scorekort. Om spelaren på något hål har angivit en lägre score än vad han hade är han diskvalificerad. Om spelaren på något hål har angivit en högre score än vad han hade gäller den högre scoren.

Anm. 1: Tävlingsledningen är ansvarig för summeringen av scorer och beräkningen av resultat med den handicap som angivits på scorekortet – se Regel 33-5.

Anm. 2: I fyrboll slagspel – se även Regel 31-3 och 31-7a.

Regel6-5 Boll

Spelaren har ansvaret för att spela rätt boll. Varje spelare bör sätta ett identifieringsmärke på sin boll.

Regel6-4 Caddie

Spelaren får ha hjälp av en caddie men han får inte ha mer än en caddie åt gången.

Anm: Tävlingsledningen får i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda användandet av caddies eller begränsa vem en spelare får använda som caddie.

Regel6-3 Starttid och grupper (“bollar”)

a. Starttid
Spelaren skall starta på den tid som fastställts av tävlingsledningen.

b. Grupper (“Bollar”)
I slagspel skall tävlaren spela i samma grupp (“boll”) under hela ronden, om inte tävlingsledningen beslutar om eller godkänner en ändring.

(Bästboll och fyrboll – se Regel 30-3a och 31-2)

*Anm: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1)föreskriva att om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut, inom fem minuter efter utsatt starttid och om det inte finns några omständigheter som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7, är plikten för att inte starta i tid: Förlust av det första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel snarare än diskvalifikation.

*Svenska Golfförbundet (SGF) har beslutat att denna anmärkning skall tillämpas generellt för alla tävlingar i Sverige som spelas i enlighet med SGF:s ”Spel- och tävlingshandbok”.

Regel6-2 Handicap

a. Matchspel
Före starten av en match i en handicaptävling, bör spelarna fråga varandra om respektive handicap. Om en spelare börjar en match och har uppgivit en högre handicap än den han är berättigad till och detta påverkar det antal slag som skall ges eller fås, är han diskvalificerad. I annat fall skall spelaren spela med den handicap han uppgivit.

b. Slagspel
För varje rond i en handicaptävling, skall tävlaren försäkra sig om att hans handicap finns angiven på scorekortet innan det lämnas in till tävlingsledningen. Om ingen handicap är angiven på scorekortet när han lämnar in det till tälingsledningen, eller om den angivna handicapen är högre än den han är berättigad till och detta påverkar det antal slag han får, är han diskvalificerad i  handicaptävlingen. I annat fall gäller scoren.

Anm: Det är spelarens ansvar att känna till på vilka hål handicapslag skall ges eller fås.

Regel6-1 Regler

Det är spelaren och hans caddies ansvar att känna till reglerna. under en fastställd rond gäller att om spelarens caddie bryter mot en regel, ådrar sig spelaren den tillämpliga plikten.