Entries Tagged as 'Regel 11 “Tee”'

Regel11-5 Spela från fel tee

Föreskrifterna i Regel11-4 är tillämpliga.

Regel11-4 Spela från utanför tee

a. Matchspel
Om en spelare, när han börjar spelet på ett hål, spelar en boll från en plats utanför tee, utgår ingen plikt, men motspelaren får omedelbart begära att spelaren annullerar sitt slag och spelar en boll från tee.

b. Slagspel
Om en tävlare, när han börjar spelet på ett hål, spelar en boll från en plats utanför tee, pliktar han två slag och skall därefter spela en boll från tee.

Om tävlaren slår ett slag från nästa tee utan att först ha rättat till sitt misstag eller, om det rör sig om det sista hålet på ronden, lämnar green utan att först meddela sin avsikt att rätta till sitt misstag, är han diskvalificerad.

Det slag som slogs från en plats utanför tee och alla andra därpå följande slag som tävlaren slår på hålet innan han rättar till sitt misstag, räknas inte in i hans score.

Regel11-3 Boll faller av peggen

Om en boll som inte är i spel, faller av peggen eller stöts ner från peggen av spelaren vid adressering får den peggas om utan plikt. Görs ett slag mot bollen i sådant fall, skall slaget räknas vare sig bollen är i rörelse eller inte, men spelaren ådrar sig ingen plikt.

Regel11-2 Teemarkeringar

Innan spelaren slår sitt första slag med någon boll från tee på det hål som spelas, anses teemarkeringarna vara fasta föremål. Om spelaren i det läget flyttar eller tillåter flyttning av en teemarkering för att undvika störande inverkan på hans stans, området för hans avsedda swing eller hans spellinje, ådrar han sig plikt för brott mot Regel13-2.

Regel11-1 Peggning

När en spelare sätter en boll i spel från första tee ska den spelas innanför tees gränser och från markytan eller uppeggad på en godkänd peg som placerats i eller på markytan.

För tillämpningen av den här regeln innefattar markytan en oregelbundenhet på ytan (vare sig skapad av spelaren eller inte) och sand eller annat naturligt material (vare sig sanden eller det naturliga materialet är ditlagt av spelaren).

Om spelaren slår ett slag mot en boll på en otillåten peg, eller en boll uppeggad på ett sätt som denna regel inte tillåter, är han diskvalificerad.

En spelare får stå utanför tee för att spela en boll som ligger innanför tees gränser.