Entries Tagged as 'Regel 17 “Flaggstången”'

Regel17-4 Boll vilar mot flaggstången

När en spelares boll vilar mot flaggstången som står i hålet och bollen inte är hålad får spelaren, eller någon annan  som han ger tillåtelse, röra eller ta bort flaggstången. Om bollen då faller ned i hålet anses spelaren ha hålat utmed sitt senaste slag. I annat fall skall bollen, om den rubbats, placeras på kanten av hålet, utan plikt.

Regel17-3 Boll träffar flaggstång eller person som passar flaggan

Spelaren boll får inte träffa:
a. Flaggstången när den är passad, borttagen eller upplyft,
b. Den person som passar eller håller upp flaggstången eller något som denne medför, eller
c. Flaggstången när den står i hålet utan att vara passad, när slaget har slagits på green.

Undantag:
När flaggstången är passad, borttagen eller upplyft utan spelarens godkännande – se Regel17-2.

Regel17-2 Passning utan godkännande

Om en motspelare eller dennes caddie i matchspel eller medtävlare eller dennes caddie i slagspel, utan spelarens godkännande eller vetskap, passar, tar bort eller lyfter upp flaggstången under slaget eller medan bollen är i rörelse, och åtgärden skulle kunna påverka bollens rörelse, ådrar sig motspelaren eller medtävlaren den tillämpliga plikten.

Regel17-1 Flaggstången passad, borttagen eller upplyft

Var som helst på banan får spelaren ha flaggstången passad, borttagen eller upplyft för att visa hålets läge innan han slår ett slag . Om flaggstången inte är passad, borttagen eller upplyft innan spelaren slår ett slag, får den inte passas, tas bort eller lyftas under slaget, eller medan spelarens boll är i rörelse, om detta skulle kunna påverka bollens rörelse.

Anm. 1: Om flaggstången står i hålet och någon står nära hålet medan ett slag slås anses denne passa flaggstången.

Anm. 2: Om flaggstången före slaget är passad, borttagen eller upplyft av någon med spelarens vetskap och spelaren inte protesterat, anses spelaren ha godkänt detta.

Anm. 3: Om någon passar eller håller upp flaggstången medan ett slag slås, anses denne passa flaggstången tills dess att bollen har stannat.

(Flytta flaggstången, när den är passad, borttagen eller upplyft, medan en boll är i rörelse  – se regel24-1).