Entries Tagged as 'Regel 18 “Boll i vila rubbad”'

Boll blåser i hål

När jag slagit in bollen på green markerar jag den, torkar och lägger tillbaka bollen. När jag tar bort markeringsknappen blåser bollen i hål. Räknas det som ett slag? | Thomas

golfboll_vid_hål copy

Baserat på Decision 18-1/12, och i relation till regel regel 1-4 är min bedömning att du ska handla dig en lott på vägen hem från golfrundan.  Vind inte är något utomstående (Def. Utomstående) och bollen skall spelas som den ligger. Eftersom bollen redan ligger i hålet är min bedömning att du, med hjälp av vinden,  har hålat den med ditt föregående slag.

/Micael

18-1/12 Ball Replaced and at Rest Is Thereafter Moved by Wind

Q.
A player replaces his ball on the putting green and the ball is at rest. Before the player addresses the ball, a sudden gust of wind blows the ball farther from the hole. The player plays the ball from its new position. Is that correct?

A.

Yes. Wind is not an outside agency – see Definition of “Outside Agency”. Accordingly, Rule 18-1 does not apply.

Bollmarkering oavsiktligt rubbad på green av motspelare

På green råkar en annan spelare oavsiktligt sparka till min bollmarkering när han går för att hämta sin putter. Vad är det som gäller? | Magnus

Det första vi måste ta reda på är om det är slagspel eller matchspel som spelas. Om det är match ni spelar står svaret i Decision 20-1/7, vare sig det är spelaren eller dennes caddie som rubbar markeringen ådrar sig spelaren ett slags plikt och markeringen ska återplaceras.

Spelar ni slagspel är det lite krångligare eftersom händelsen du beskriver inte täcks av reglerna. Det finns en särskild regel 1-4 som säger att man ska bedöma dessa fall på ett rättvist sätt och hellre fria än fälla.

Jämför vi reglerna 18-3 & 18-4 som behandlar boll i vila rubbad under matchspel respektive slagspel och jämför detta med Decision 20-1/7 bör det rättvisa i sammanhanget vara att det enligt regel 1-4 inte utgår någon plikt i slagspel om motspelaren eller dennes caddie av misstag råkar rubba bollmarkeringen. Bollmarkeringen ska återplaceras.

/Micael

Träffad av annan boll, missar mitt eget slag. Vad gäller?

Om jag står och ska slå ut och i nedsvingen träffas av en annan spelares boll som till följd har att jag missar min boll totalt … vad får jag göra? | Magnus

Om du med ”en annan spelares boll” menar att en boll som slås av någon som spelar ett annat hål (alltså, spelar i en annan boll än din) stör dig i nedswingen, och att du inte avbryter slaget, utan fullföljer med ett luftslag som följd är dessvärre svaret lika enkelt som nedslående: Gilla läget.

Bollen som stör dig är i det här sammanhanget något utomstående (Jämför Tiger Woods avbrott av sitt slag under US Masters 2007).

Enligtdefinitionen av slag är det en framåtriktad rörelse med avsikt att förflytta bollen, och eftersom du fullföljer din swing utan att avbryta slaget har du dessvärre slagit ditt första slag. Och måste slå ditt andra.

 

Här är det viktigt att tänka på att bollen nu är i spel enligt definitionen av boll i spel och därför får man inte pegga om bollen, lyfta upp eller trycka ned peggen etc. utan att dra på sig plikt för brott mot Regel 18-2  Boll i vila rubbad eller per automatik anses utnyttja Regel27-1a – Slag och distans, och därvid slå sitt tredje slag. (se Decision18-2a/1).

Så: Beroende på hur du agerade vid tillfället, slog du ditt andra eller tredje slag från tee. Alternativt blev, i slagspel, diskvalificerad i för felaktigt förande av score (se Regel6-6d) eller i matchspel förlust av hål..

/Micael

18-2a/1 Player Who Misses Tee Shot Tees Ball Lower Before Making Next Stroke

Q.
A player playing from the teeing ground misses the ball completely. He pushes his tee further into the ground and plays.
What is the ruling?

A.
When the player made a stroke, the ball was in play (see Definition of “Ball in Play”). By pushing the tee further into the ground, he moved the ball and incurred a penalty of one stroke under Rule 18-2a and was required to replace it. However, when the player made a stroke at the ball without replacing it, he played under penalty of stroke and distance (see Rule 27-1a). This procedure overrides Rule 18-2a and, therefore, the penalty under Rule 18-2a does not apply. (Revised)

Regel18-6 Boll rubbas vid mätning

Om en boll eller bollmarkering rubbas vidmätning medan man handlare enligt, eller avgör hur man skall tillämpa, en regel skall bollen eller bollmarkeringen återplaceras. Det utgår ingen plikt förutsatt att bollens eller bollmarkeringens rörelse direkt kan kopplas till själva mätningen. I annat fall gäller föreskrifterna i Regel18-2a, 18-3b eller 18-4.

Anm.1:
Om en boll som skall återplaceras enligt denna regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.
Anm. 2:
Om det ursprungliga läget för en boll som skall placeras eller återplaceras har ändrats, se Regel20-3b.
Anm. 3:
Om det är omöjligt att fastställa den punkt där bollen skall placeras, se Regel20-3c.

Regel18-5 Av annan boll

Om en boll i spel som har stannat rubbas av en annan boll som är i rörelse efter ett slag, skall den boll som rubbas återplaceras.

Regel18-4 Av medtävlare, caddie eller utrustning i slagspel

Om en medtävlare, dennes caddie eller utrustning rubbar spelarens boll, vidrör den eller orsakar att den rör sig, utgår ingen plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras.

(Spel på fel boll – se Regel15-3)

Regel18-3 Av motspelare, caddie eller utrustning i matchspel

a. Under letande
När man letar efter en spelares boll gäller att om en motspelare, dennes caddie eller utrustning, rubbar bollen, vidrör den eller orsakar att den rör sig, utgår ingen plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras.

b. Annat än under letande
När man inte letar efter en spelares boll gäller att om en motspelare, dennes caddie eller utrustning, rubbar bollen, vidrör eller orsakar att den rör sig, utöver vad som är tillåtet enligt reglerna, ådrar sig motspelaren ett slags plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras.

(Spel på fel boll – se Regel15-3)
(Boll rubbad vid mätning – se Regel18-6)

Regel18-2 Av spelare, partner, caddie eller utrustning

a. Allmänt
När en spelares boll är i spel, gäller att om:
(i) spelaren, hans partner eller någon av deras caddies lyfter eller rubbar den, vidrör den avsiktligt (annat än med klubban vid adressering) eller orsakar att bollen rör sig på annat sätt än som tillåts enligt någon regel, eller
(ii) spelarens eller partnerns utrustning orsakar att bollen rör sig, ådrar sig spelaren ett slags plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras så vida inte bollens rörelse inträffar efter att spelaren har påbörjat slaget eller baksvingen före slaget och slaget slås.

Enligt reglerna utgår det inte någon plikt om en spelare oavsiktligt orsakar att hans boll rör sig vid någon av följande omständigheter:

  • Letande efter en boll i ett vattenhinder täckt av lösa  naturföremål eller sand, efter en boll i ett hindrande föremål eller ett onormalt markförhållande eller efter en boll som tros vara i vatten i ett vattenhinder – Regel12-1
  • Lagning av en gammal hålplugg eller ett nedslagsmärke – Regel16-1c
  • Mätning – Regel18-6
  • Lyftande av en boll enligt en regel – Regel20-1
  • Placering eller återplacering av en boll enligt en regel – Regel20-3a
  • Borttagande av ett löst naturföremål på green – Regel23-1
  • Borttagande av flyttbara hindrande föremål – Regel24-1

b. Boll som rör sig efter adressering
Om en spelares boll i spel rör sig efter att han har adresserat den (annat än som resultat av ett slag), anses spelaren ha rubbat bollen och han ådrar sig ett slags plikt. Bollen skall återplaceras såvida inte bollens rörelse inträffade efter att spelaren har påbörjat slaget eller baksvingen före slaget och slaget slås.

Regel18-1 Av något utomstående

Om en boll i vila rubbas av något utomstående utgår ingen plikt och bollen ska återplaceras.

Anm: Det är en fråga om fakta huruvida en boll har rubbats av något utomstående. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att något utomstående har rubbat bollen. I avsaknad av sådan vetskap eller säkerhet ska spelaren spela bollen som den ligger eller, om bollen inte hittas, fortsätta enligt regel 27-1.
(Spelarens boll i vila rubbad av annan boll – se Regel 18-5)