Entries Tagged as 'Regel 24 “Hindrande föremål”'

Sprinklerlock vid green

Bollen låg strax bakom ett sprinklerlock vid green vi var osäkra på om jag fick lättnad eller inte. Vad gäller? | Käthe

För att svara på din fråga gäller det först att ta reda på vad ett sprinklerlock räknas som. Under definitionen av hindrande föremål finner vi att ett sprinklerlock är ett oflyttbart hindrande föremål. Vad får vi då göra med ett oflyttbart hindrande föremål? Svaret på den frågan finner vi i Regel24-2 (Oflyttbart hindrande föremål) och närmare bestämt under a. Störande inverkan.

Beroende på vad ”strax bakom” i din fråga innebär så får du ta lättnad eller inte. För att man ska få använda sig av Regel24-2a i det här fallet måste bollen ligga, i relation till sprinklerlocket, på ett sådan sätt att din stans eller din sving störs av sprinklerlocket.

Med andra ord måste du stå på sprinklerlocket (för att kunna slå ditt slag) för att få ta lättnad för störande inverkan på stansen och du måste riskera att träffa sprinklerlocket med din klubba under ditt slag för att få ta lättnad för störande inverkan på svingen.

Svaret på din fråga blir: Ja, du fick ta lättnad enligt Regel24-2a OM du behöver stå på sprinklerlocket för att slå ditt slag eller om du riskerar att träffa sprinklerlocket med ditt slag. ”Riskerar att träffa” innebär i det här fallet att bollen måste ligga på eller omkring en knapp decimeter rakt bakom eller framför sprinklerlocket i din tänkta spelriktning (dock inte vid sidan om).

Men, du kan ha ”tur”. Om du har läst på de lokala reglerna före ronden, kan det finnas en lokal regel som säger att man får ta lättnad enligt Regel24-2a om det oflyttbara hindrande föremålet befinner sig i området kring green (foregreen).

Finns en sådan lokal regel får man ta lättnad enligt 24-2a om bollen ligger inom två klubblängder från det oflyttbara hindrande föremålet. I avsaknad av en sådan lokal regel gäller störande inverkan endast för sving och stans, se ovan.


Genomgång av hur den lokala regeln kan tillämpas [Eng]

/Micael

PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 24-2:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

Regel24-3 Boll i hindrande föremål hitats inte

Det är en fråga om fakta huruvida en boll som inte har hittats efter att ha slagits mot ett hindrande föremål är i det hindrande föremålet. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att bollen är i det hindrande föremålet. I avsaknad av sådan vetskap eller säkerhet måste spelaren fortsätta enligt Regel27-1.

a. Boll i flyttbart hindrande föremål hittas inte
Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte har hittats är i ett flyttbart hindrande föremål, får spelaren ersätta den ursprungliga bollen med en annan boll och ta lättnad utan plikt enligt denna regel. Om han väljer att göra detta skall han ta bort det hindrande föremålet och på spelfältet eller i ett hinder droppa en boll, eller på green placera en boll, så nära som möjligt en punkt direkt under den plats där bollen sist skar det flyttbara hindrande föremålets yttre gräns, men inte närmare hålet.

b. Boll i oflyttbart hindrande föremål hittas inte
Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte har hittats är i ett oflyttbart hindrande föremål får spelaren ta lättnad enligt denna regel. Om han väljer att göra detta skall den punkt bestämmas där bollen sist skar det hindrande föremålets yttre gräns, och för tillämpning av denna regel, skall bollen anses ligga på denna punkt och spelaren slall fortsätta på följande sätt:
(i) På spelfältet: Om bollen sist skar det oflyttbara hindrande föremålets yttre gräns vid en punkt på spelfältet får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad så som föreskrivs i Regel24-2b(i).
(ii) I en bunker: om bollen sist skar det oflyttbara hindrets yttre gräns vid en punkt i en bunker får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad så som föreskrivs i Regel24-2b(ii).
(iii) I ett vattenhinder (inklusive ett sidovattenhinder): Om bollen sist skar det oflyttbara hindrets yttre gräns vid en punkt i ett vattenhinder, har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt. Spelaren skall fortsätta enligt Regel26-1.
(iv) På green: Om bollen sist skar det oflyttbara hindrande föremålets yttre gräns vid en punkt på green får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad så som föreskrivs i Regel24-2b(iii).

Regel24-2 Oflyttbart hindrande föremål

a. Störande inverkan
Störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål föreligger när en boll ligger i eller på föremålet eller när föremålet inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving. Om spelarens boll ligger på green, föreligger störande inverkan även då ett oflyttbart hindrande föremål på green befinner sig i hans puttlinje. I övriga fall utgör oflyttbara hindrande föremål som befinner sig i spellinjen inte i sig störande inverkan enligt denna regel.

b. Lättnad
Utom när bollen är i ett vattenhinder eller i ett sidovattenhinder, får spelaren ta lättnad utan plikt från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål på följande sätt:

(i) På spelfältet: Om bollen ligger på spelfältet skall spelaren lyfta bollen och droppa den utan plikt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad. Närmaste punkt för lättnad får inte vara i ett hinder eller på en green. När bollen droppas inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad, skall bollen först träffa en del av banan på en punkt som undviker störande inverkan av det oflyttbara hindrande föremålet och som inte är i ett hinder eller på en green.
(ii) I en bunker: Om bollen är i en bunker, skall spelaren lyfta bollen och droppa den antingen:
a. Utan plikt i enlighet med punkt (i) ovan, utom att närmaste punkt för lättnad skall vara i bunkern och bollen måste droppas i bunkern.
b. Med ett slags plikt utanför  bunkern, och därvid hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bollen droppas, utan någon gräns för hur långt bakom bunkern bollen får droppas.
(iii) På green: Om bollen ligger på en green skall spelaren lyfta bollen och utan plikt placera den på närmaste punkt för lättnad som inte är i ett hinder. Närmaste punkt för lättnad kan vara utanför green.
(iv) På tee: Om bollen ligger på tee, skall spelaren lyfta bollen och droppa den utan plikt i enlighet med punkt (i) ovan.

Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.

(Boll som rullar till ett läge där det föreligger störande inverkan av den olägenhet från vilken lättnad togs – se Regel20-2c (v))

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av störande inverkan av något annat än ett oflyttbart hindrande föremål eller (b) om störande inverkan från ett oflyttbart hindrande föremål endast skulle uppstå om spelaren använde en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

Anm. 1: Om en boll ligger i ett vattenhinder (inklusive sidovattenhinder) får spelaren inte ta lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål. Spelaren skall spela bollen som den ligger eller fortsätta enligt Regel26-1.
Anm. 2:
Om en boll som skall droppas eller placeras enligt denna regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.
Anm. 3: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som fastslår att spelaren måste fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under det hindrande föremålet.

Regel24-1Flyttbart hindrande föremål

En spelare får ta lättnad utan plikt för ett flyttbart hindrande föremål på följande sätt:

a. Om bollen inte ligger i eller på det hindrande föremålet, får föremålet tas bort. Om bollen rör sig skall den återplaceras, och det utgår ingen plikt förutsatt att bollens rörelse kan kopplas direkt till borttagandet av det hindrande föremålet. I annat fall är Regel18-2a tillämplig.

b. Om bollen ligger i eller på det hindrande föremålet, får bollen lyftas, utan plikt, och föremålet tas bort.  Bollen skall på spelfältet eller i ett hinder droppas, eller på green placeras, så nära som möjligt en punkt direkt under den plats där bollen låg i eller på det hindrande föremålet, men inte närmare hålet.

Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.

När en boll är i rörelse får inget hindrande föremål som kan påverka bollens rörelse flyttas, med undantag för spelarnas utrustningar eller flaggstången, när denna är passad, borttagen eller upplyft.

(Påverka bollen se Regel1.2)

Anm. Om en boll som skall droppas eller placeras enligt denna regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.