Entries Tagged as 'Regel 33 “Tävlingsledningen”'

Bunker som är vattenfylld. Vad gäller ?

Bunker som är vattenfylld. Vad gäller ? | Kent

Du har tre alternativ, spela bollen som den ligger, droppa utan plikt eller droppa med plikt. Enligt definitionen av onormala markförhållanden ger vatten i en bunker rätt till lättnad. Regel25-1b(ii) anslår hur vi får gå tillväga vid lättnaden.

Vattenfylld bunker

Du får utan plikt (om bollen ligger i vattnet eller du behöver stå i vattnet för att kunna slå ett slag på din boll) droppa bollen (i bunkern, och ej närmre hål) på den punkt som är närmast, utanför vattnet, den plats där bollen låg. Kan du inte droppa dig helt fri får du droppa på den punkt (fortfarande i bunkern och ej närmre hål) där du får största möjliga lättnad för vattnet.

Dessutom får du med ett slags plikt droppa, så långt bak du vill utanför bunkern, på flagglinjen. Med det här menas att du tänker dig en rät linje mellan flaggan på green och punkten där du droppar. Linjen ska skära mitt genom den punkt där bollen låg i bunkern.

Skulle bunkern, under tävling,vara helt vattenfylld (du ser ingen sand alls, bara vatten) kan du ha tur att se en sprejad linje, eller blå/blåvit pinne i bunkern, eller kanske står det något anslaget i klubbhuset. Då har tävlingsledningen instiftat en lokal regel som endast gäller under tävlingsronden (Decision33-8/27). Där bunkern har förklarats som mark under arbete. Är det en tävling som går över flera ronder kan tävlingsledningen ta bort den lokala regeln mellan ronderna.

Så: Oavsett hur mycket eller lite vatten det står i bunkern är det dessa tre alternativ som du har; spela bollen som den ligger, droppa bollen utan plikt i bunkern eller droppa bollen med ett slags plikt i flagglinjen bakom bunkern.

Under en tävlingsrond kan en bunker förklaras som mark under arbete av tävlingsledningen. Detta ger dig då möjlighet till fri dropp enligt Regel25-1b(i) under tävlingsronden.

/Micael

33-8/27 Local Rule Providing Relief Without Penalty from Bunker Filled with Casual Water

Q.
May a Committee make a Local Rule allowing a player to drop out of any bunker filled with casual water, without penalty,
contrary to Rule 25-1b(ii)?
A.
No. The Committee may not make a Local Rule providing generally that flooded bunkers are ground under repair through the
green as such a Local Rule waives a penalty imposed by the Rules of Golf, contrary to Rule 33-8b.
However, in conditions of extreme wetness, where certain specific bunkers are completely flooded prior to the competition
commencing and there is no reasonable likelihood of the bunkers drying up during the competition, the Committee may, in
such exceptional circumstances, introduce a Local Rule providing that specific bunkers, which are known to be flooded prior
to the competition commencing, are deemed to be ground under repair and classified as through the green. Therefore relief
may be taken outside these bunkers without penalty in accordance with Rule 25-1b(i). In a competition played over more
than one round, such a Local Rule may be introduced or rescinded between rounds. (Revised)

Regel33-8 Lokala regeler

a. Riktlinjer
Tävlingsledningen, eller den kommitté som ansvarar för regelfrågor får utfärda lokala regler för lokala onormala förhållanden om de överensstämmer med de riktlinjer som anges i Bilaga I.

b. Upphäva eller modifiera en regel
En regel i “Regler för golfspel” får inte upphävas av en lokal regel. m en tävlingsledning att lokala onormala förhållanden hindrar att spelet spelas på ett korrekt sätt till den grad att det krävs en lokal regel som modifierar Regler för golfspel, skall denna lokala regel godkännas av R&A*.

*Anm: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet  (SGF). SGF kommer endast i tveksamma fall att hänskjuta frågan till R&A.

Regel33-7 Diskvalifikation. Tävlingsledningens rätt att agera

En diskvalifikation får, i enskilda exceptionella fall, upphävas, modifieras eller utdömmas om tävlingsledningen anser detta befogat. En plikt som är mindre än diskvaklifikation får inte upphävas eller modifieras.
Om en tävlingsledning anser att en spelare gjort sig skyldig till ett allvarligt ettikettsbrott, får den utdöma diskvalifikation enligt denna regel.

Regel33-6 Avgörande vid lika resultat

Tävlingsledningen skall ange sättet, samt dag och klockslag, för avgörande av en delad match eller delad placering, varesig den spelats med eller utan handicap.
En delad match får inte avgöras med slagspel. En delad placering i en slagspelstävling får inte avgöras med en match.

Regel33-5 Scorekort

I en slagspelstävling skall tävlingsledningen förse varje deltagare med ett scorekort med datum och tävlarens namn eller, i foursome och fyrboll slagspel, tävlarnas namn.
I slagspel är tävlingsledningen ansvarig för summering av scorer samt beräkning av resultatet med den handicap som finns angiven på scorekortet.
I fyrboll slagspel är tävlingsledningen ansvarig för att fastställa sidans bästa score på varje hål och därvid tillämpa den handicap som finns angiven på scorecortet, samt för summering av de bästa scorerna.
I bogey-, och poängbogeytävlingar är tävlingsledningen ansvarig för att tillämpa den handicap som finns angiven på scorekortet och fastställa resultatet på varje hål samt slutresultatet eller poängsumman.

Anm: Tävlingsledningen kan föreskriva att tävlarna själv askall anteckna datum och namn på sina scorekort.

Regel33-4 Fördelning av handicapslag

Tävlingsledningen skall tillhandahålla en tabell som visar på vilka hål handicapslag skall ges eller fås.

Regel33-3 Starttider och startordning (“bollar”)

Tävlingsledningen ska fastställa starttider och i slagspel dela in tävlarna i de grupper (“bollar”) i vila de skall spela.
När en matchspelstävling spelas över en längre period, fastställer tävlingsledningen den tidsgräns inom vilken varje omgång skall vara färdigspelad. När spelarna tillåts att själva göra upp om tiden för sin match inom dessa gränser, bör tävlingsledningen ange att matchen skall spelas vid en angiven tidpunkt på periodens sista dag,  om inte spelarana kommer överens om att spela matchen vid en tidigare tidpunkt.

Regel33-2 Banan

a. Fastställa gränser
Tävlingsledningen skall noggrant fastställa:
(i) banan och out of bounds
(ii) gränserna för vattenhinder och sidovattenhinder
(iii) mark under arbete, och
(iv) vad som är hindrande föremål samt vad som är organiska delar av banan.

b. Nya hål
Nya hål bör skäras den dag en slagspelstävling börjar och vid andra tillfällen då tävlingsledningen anser det nödvändigt, under förutsättning att samtliga tävlare spelar ronden med hålen på samma ställe.

Undantag: Om det är omöjligt att reparera ett skadat hål så att det överensstämmer med definitionen, kan tävlingsledningen låta skär ett nytt hål ett närliggade liknande läge.

Anm: Då en enstaka rond ska spelas över mer än en dag, får tävlingsledningen ange i tävlingsbestämmelserna (Regel33-1) att hål och tees kan vara olika placerade under tävlingsdagarna, under förutsättning att alla tävlande under samma dag spelar med alla hål alla tees på samma ställe.

c. Övningsområde
Om inget övningsområde finns tillgängligt utanför tävlingsbanan, bör tävlingsledningen, om detta är praktiskt genomförbart, fastställa områden där spelare får öva på dag för en tävling. På dag för en slagspelstävling bör tävlingsledningen normalt inte tillåta övningsspel på eller till någon green eller från något hinder på tävlingsbanan.

d. Ospelbar bana
Om tävlingsledningen eller dess behöriga företrädare anser att banan av någon anledning inte är i spelbart skick eller att andra omständigheter gör det omöjligt att bedriva spelet på ett riktigt sätt, kan de i match- eller slagspel beordra ett tillfälligt avbrott i spelet eller i slagspel ogiltigförklara spelet och annullera alla scorer för ronden i fråga. När en rond har annullerats, är också all plikt som ådragits under ronden annullerad.

(Förfarande vid avbrott i spelet och återupptagande av spelet – se Regel6-8)

Regel33-1 Tävlingsbestämmelser. Åsidosätta regel

Tävlingsledningen skall fastställa de bestämmelser son gäller för tävlingen.

Tävlingsledningen har inte rätt att åsidosätta en regel i “Regler för golfspel”

Vissa speciella regler som styr slagspel är så väsentligt olika de regler som styr matchspel att en kombination att de båda spelformerna inte är genomförbar och inte heller tillåten. Resultatet av en match som spelats under sådana omständigheter är ogiltigt och i slagspelstävling är tävlarna diskvalificerade.

I slagspel kan tävlingsledningen begränsa en domarens uppgifter.