Definitioner

Adressera bollen
En spelare har ”adresserat bollen” när han har tagit sin stans och grundat klubban, utom i ett hinder där spelaren har adresserat bollen när han har tagit sin stans.

Bana
”Banan” är hela området innanför de gränser som fastställts av tävlingsledningen (se Regel 33-2).

Bogrävande djur
Ett ”bogrävande djur” är ett djur (dock inte en mask, insekt eller liknande) som gör hål för att bo eller ta skydd i, som till exempel en
kanin, mullvad, murmeldjur, jordekorre eller salamander.

Anm: Ett hål som gjorts av ett icke bogrävande djur, som till exempel en hund, är inte onormalt markförhållande om det inte har markerats eller förklarats som mark under arbete.

Boll i spel
En boll är ”i spel” så snart spelaren ”slagit” ett slag på tee. Den förblir i spel tills den hålats, utom när den är förlorad, out of bounds, eller lyft, eller när spelaren ersatt den genom att sätta in en annan boll, vare sig ersättandet är tillåtet eller inte. I sådant fall blir den nyinsatta bollen spelarens boll i spel.

Om en boll spelas från en plats utanför tee när spelaren börjar spelet på ett hål, eller när han spelar en ny boll för att rätta ett sådant misstag, då är bollen inte i spel och Regel 11-4 eller 11-5 gäller. I övrigt innefattar boll i spel en boll som spelas från en plats utanför tee när spelaren väljer eller reglerna kräver att han skall slå sitt nästa slag från tee.

Undantag i matchspel: Boll i spel innefattar en boll, som spelats av spelaren från en plats utanför tee när han börjar spelet på ett hål, om motspelaren inte kräver att slaget annulleras i enlighet med Regel 11-4a.

Bruttoscore
Se ”Score”.

Bunker
En ”bunker” är ett hinder som består av en iordningställd markyta, vanligtvis en fördjupning, från vilken torv eller jord tagits bort och ersatts med sand eller liknande.

Grästäckt mark gränsande till eller i en bunker, inklusive en torvad sida (vare sig gräs- eller jordtäckt) tillhör inte bunkern. En kant eller sida på bunkern som inte är grästäckt tillhör bunkern.

En bunkers gräns sträcker sig lodrätt nedåt, men inte uppåt.

En boll är i en bunker när den ligger i eller någon del av den vidrör bunkern.

Bästboll
Se ”Former för matchspel”

Caddie
En ”caddie” är en person som bistår spelaren i enlighet med reglerna, vilket kan innefatta att han bär eller hanterar spelarens klubbor under spelet.

När en caddie anlitas av fler än en spelare, anses han alltid vara caddie åt den spelare vars boll (eller vars partners boll), är inblandad i situationen, och all utrustning han bär anses tillhöra denne spelare, utom när caddien handlar på direkt anvisning av en annan spelare (eller partnern till en annan spelare) som delar caddien, i vilket fall han anses vara denne spelares caddie.

Domare
En ”domare” är en person som utsetts av tävlingsledningen att följa spelet för att fastställa faktiska förhållanden samt tillämpa reglerna. Han skall agera vid varje brott mot reglerna som han ser eller som rapporteras till honom.

En domare bör inte passa flaggstången, stå intill hålet eller utvisa dess läge, och inte heller lyfta bollen eller markera dess läge.

Fastställd rond
En ”fastställd rond” består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd, om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en fastställd rond är 18, om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen. Angående förlängning av fastställd rond i matchspel, se Regel 2-3.

Fel boll
”Fel boll” är varje boll utom spelarens:
• boll i spel,
• provisoriska boll, eller
• andra boll, som spelats enligt Regel 3-3 eller Regel 20-7c i slagspel,
och innefattar:
• en annan spelares boll,
• en övergiven boll, och
• spelarens ursprungliga boll när denna inte längre är i spel

Anm: Boll i spel innefattar en nyinsatt boll som ersatt bollen i spel, vare sig detta ersättande är tillåtet eller inte.

Fel green
Med ”fel green” avses varje green utom greenen på det hål som spelas. Såvida inte annorlunda bestämts av tävlingsledningen, innefattar termen varje övningsgreen för puttning eller närspel på banan.

Flaggstång
”Flaggstången” är en flyttbar rak riktstång, med eller utan flaggduk eller annat fäst material, som står mitt i hålet för att visa dess placering. Den skall vara cirkelrund i genomskärning. Vaddering eller dämpande material som skulle kunna påverka bollens rörelse på ett otillbörligt sätt är förbjudet.

Forecaddie
En ”forecaddie” är en person som utsetts av tävlingsledningen för att visa spelarna bollarnas läge under spelet. Han är något utomstående.

Former för matchspel
Singel: En match där en spelare spelar mot en annan spelare.
Threesome: En match där en spelare spelar mot två andra spelare, och vardera sidan spelar en boll.
Foursome: En match där två spelare spelar mot två andra spelare, och vardera sidan spelar en boll.
Treboll: Tre spelare spelar en match mot varandra och var och en spelar sin egen boll. Varje spelare spelar två skilda matcher.
Bästboll:
En match där en spelare spelar mot den bästa av två spelares bollar eller mot den bästa av tre spelares bollar.
Fyrboll:
En match där två spelare spelar sin bästa boll mot den bästa av två andra spelares bollar.

Former för slagspel
Individuell: En tävling i vilken varje tävlare spelar för sig.
Foursome:
En tävling i vilken två tävlare spelar som partners och spelar en boll.
Fyrboll:
En tävling i vilken två tävlare spelar som partners och var och en spelar sin boll. Deras lägsta score är deras score på hålet. Om den ene partnern inte hålar ut på ett hål, utgår ingen plikt.

Anm:För bogey- och poängbogeytävlingar, se Regel 32-1

Foursome
Se ”Former för matchspel” och ”Former för slagspel”

Fyrboll
Se ”Former för matchspel” och ”Former för slagspel”

Förlorad boll
En boll anses som ”förlorad” om:
a. Den inte har återfunnits eller identifierats som hans boll av spelaren inom fem minuter från det att spelarens sida eller en caddie tillhörande spelarens sida började leta efter den, eller
b. Spelaren har slagit ett slag på en provisorisk boll från den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara, eller från en punkt som är närmare hålet än denna plats (se Regel 27-2b), eller
c. Spelaren har satt en annan boll i spel med plikten slag och distans (se Regel 27-1a), eller
d. Spelaren har satt en annan boll i spel därför att det är känt eller så gott som säkert att bollen, vilken inte har återfunnits, har rubbats av något utomstående (se Regel 18-1), är i ett hindrande föremål (se Regel 24-3), är i ett onormalt markförhållande (se Regel 25-1c) eller är i ett vattenhinder (se Regel 26-1), eller
e. Spelaren har slagit ett slag på en nyinsatt boll. Tid som använts för spel på fel boll inräknas inte i den femminutersperiod som tillåts för letande.

Green
”Green” är all mark på det hål som spelas, som särskilt iordningställts för puttning, eller som annars av tävlingsledningen definierats som green. En boll är på green när någon del av bollen berör green.

Hinder
”Hinder” är varje bunker och vattenhinder.

Hindrande föremål
”Hindrande föremål” är alla tillverkade föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar, samt konstgjord is, med undantag för:
a. Föremål som markerar out of bounds, t.ex. murar, stängsel, staket, pinnar och räcken,
b. Varje del av något oflyttbart tillverkat som befinner sig out of bounds, och
c. Varje konstruktion som av tävlingsledningen förklarats vara en organisk del av banan.

Ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada. Annars är det ett oflyttbart hindrande föremål.

Anm: Tävlingsledningen kan utfärda en lokal regel som förklarar ett flyttbart hindrande föremål vara ett oflyttbart hindrande föremål.

Honnör
Den spelare som skall slå ut först från tee sägs ha ”honnören”.

Hål
”Hålet” skall vara 108 mm (4 1/4 tum) i diameter och minst 101,6 mm (4 tum) djupt. Om hålkopp används skall den vara nedsänkt minst 25 mm (1 tum) under greenens yta, om inte markens beskaffenhet omöjliggör detta. Hålkoppens yttre diameter får inte överstiga 108 mm (4 1/4 tum).

Hålad
En boll är i hål, ”hålad”, när den har stannat innanför hålets omkrets och hela bollen är under hålkantens nivå.

Lösa naturföremål
”Lösa naturföremål” är naturföremål, till exempel:
• stenar, löv, kvistar, grenar och liknande
• djurspillning
• maskar, insekter och liknande och högar gjorda av dem, under förutsättning att de inte är:
• fasta eller växande
• fast inbäddade i marken
• eller sitter fast på bollen

Sand och lös jord är lösa naturföremål på green, men ingen annanstans. Snö och naturlig is, med undantag för rimfrost, är efter spelarens val antingen tillfälligt vatten eller lösa naturföremål. Dagg och rimfrost är inte lösa naturföremål.

Mark under arbete
”Mark under arbete” är varje del av banan som markerats så på uppdrag av tävlingsledningen eller förklarats vara det av en behörig representant för denna. All mark och allt gräs, varje buske, träd eller annat som växer inom mark under arbete är en del av mark under arbete. Mark under arbete innefattar material som samlats ihop för bortforsling och hål som gjorts av banarbetare även om det inte markerats. Gräsklipp och annat material som lämnats på banan och inte avses att bortforslas är inte mark under arbete om det inte markerats som sådant.

När gränsen för mark under arbete markeras av pinnar, befinner sig pinnarna i mark under arbete, och gränsen för mark under arbete definieras av pinnarnas yttre sidor i marknivå. När både pinnar och linjer används för att markera mark under arbete, gäller att pinnarna visar mark under arbete och linjerna definierar gränsen för mark under arbete. När gränsen för mark under arbete definieras av en linje på marken gäller att själva linjen är i mark under arbete. Gränsen för mark under arbete sträcker sig lodrätt nedåt men inte uppåt.

En boll befinner sig i mark under arbete om den ligger i eller någon del av den vidrör mark under arbete.

Pinnar som används för att definiera gränsen för, eller visa mark under arbete är hindrande föremål.

Anm: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som förbjuder spel från mark under arbete eller ett miljökänsligt område som har definierats som mark under arbete.

Markör
En ”markör” är en person som av tävlingsledningen utsetts att föra en tävlares score i slagspel. Han kan vara en medtävlare. Han är inte domare.

Medtävlare
Se ”Tävlare”.

Nettoscore
Se ”Scorel”.

Nyinsatt boll
En ”nyinsatt boll” är en boll som satts i spel i stället för den ursprungliga bollen som antingen var i spel, förlorad, out of bounds eller lyft.

Närmaste punkt för lättnad
”Närmaste punkt för lättnad” är den referenspunkt som man utgår från när man skall ta lättnad utan plikt från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (Regel 24-2), ett onormalt markförhållande (Regel 25-1) eller fel green (Regel 25-3).

Den är den närmaste punkt på banan från där bollen ligger:
(i) som inte är närmare hålet, och
(ii) som är sådan att om bollen låg där, skulle ingen störande inverkan föreligga av den olägenhet från vilken lättnad tas, för det slag som spelaren skulle ha gjort från det ursprungliga läget om olägenheten inte funnits.

Anm: För att bestämma närmaste punkt för lättnad på rätt sätt bör spelaren använda den klubba med vilken han skulle ”slagit” sitt nästa slag om olägenheten inte fanns, för att simulera uppställning, spelriktning och sving för ett sådant slag.

Observatör
En ”observatör” är en person som utsetts av tävlingsledningen att biträda en domare att fastställa faktiska förhållanden och att till denne rapportera varje brott mot någon regel. En observatör bör inte passa flaggstången, stå intill hålet eller utvisa dess läge, och inte heller lyfta bollen eller markera dess läge.

Onormala markförhållanden
Ett ”onormalt markförhållande” är varje tillfälligt vatten, mark under arbete eller hål, hög eller gång på banan som gjorts av ett bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel.

Out of bounds
”Out of bounds” är all mark utanför banans gränser samt varje del av banan som av tävlingsledningen markerats som out of bounds. När out of bounds definieras med hjälp av pinnar eller ett staket, eller som liggande bortom pinnar eller ett staket, går gränsen vid den del av pinnarna eller staketstolparna, dock inte sneda stödpinnar, som i markplanet är närmast banan. När både pinnar och linjer används för att markera out of bounds gäller att pinnarna visar out of bounds och linjerna definierar gränsen för out of bounds. När out of bounds definieras genom en linje på marken gäller att själva linjen är out of  ounds. Gränsen för out of bounds sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt.

En boll är out of bounds när hela bollen ligger out of bounds. En spelare får stå out of bounds och spela en boll som ligger på banan.

Föremål som definierar out of bounds såsom murar, stängsel, staket, pinnar och räcken är inte hindrande föremål och anses vara fasta. Pinnar som visar out of bounds är inte hindrande föremål och anses vara fasta.

Anm. 1: Pinnar och linjer som används för att definiera out of bounds bör vara vita.

Anm. 2: Tävlingsledningen får anta en lokal regel, som förklarar pinnar som visar out of bounds men inte definierar gränsen för out of bounds, som flyttbara hindrande föremål.

Partner
En ”partner” är en spelare som tillsammans med en annan spelare spelar på samma sida. I threesome, foursome, bästboll eller fyrboll innefattar ordet ”spelaren”, när sammanhanget medger det, även dennes partner eller partners.

Peg
En ”peg” är ett föremål som utformats för att höja bollen från marken. Den får inte vara längre än 101,6 mm (4 tum) och den får inte vara utformad eller tillverkad på sådant sätt att den kan visa spellinjen eller påverka bollens rörelse.

Pliktslag
Ett ”pliktslag” är ett slag som läggs till en spelares eller sidas score enligt vissa regler. Spelordningen i threesome eller foursome påverkas inte av pliktslag.

Provisorisk boll
En ”provisorisk boll” är en boll som spelas enligt Regel 27-2 för en boll som kan vara förlorad utanför vattenhinder, eller kan vara out of bounds.

Puttlinje
”Puttlinjen” är den linje som spelaren önskar att hans boll skall följa efter ett slag på green. Puttlinjen inkluderar ett rimligt avstånd på vardera sidan om den avsedda linjen, utom vid tillämpning av Regel 16-1e. Puttlinjen sträcker sig inte bortom hålet.

R&A
”R&A” är en förkortning av R&A Rules Limited.

Regel eller Regler
Termen ”regel” innefattar:
a. Regler för golfspel, och tolkningen av dessa enligt ”Decisions on the Rules of Golf ”,
b. Alla tävlingsbestämmelser som fastställts av tävlingsledningen enligt Regel 33-1 och Bilaga I,
c. Alla lokala regler som fastställts av tävlingsledningen enligt Regel 33-8a och Bilaga I, samt
d. Bestämmelserna om utformningen av klubborna och bollen i Bilagorna II och III, samt de tolkningar av dessa som ingår i ”A Guide to the Rules on Clubs and Balls”.
Rubbas (eller Röra sig)
En boll anses ha ”rubbats” eller ”rört sig” om den lämnar sitt läge och stannar på någon annan plats.

Råd
”Råd” är varje anvisning eller förslag som kan påverka en spelare i hans spel, val av klubba eller sätt att slå ett slag.

Upplysningar om regler, avstånd eller om allmänt kända förhållanden, såsom var hinder är belägna eller flaggstångens placering på green, är inte råd.

Röra sig
(se ”Rubbas”)

Score
En spelares/sidas ”score” eller ”bruttoscore” är det antal slag, inklusive eventuella pliktslag, spelaren/sidan har använt på ett hål eller en rond. Spelarens/sidans ”nettoscore” är lika med bruttoscoren minskad med antalet eventuella handicapslag för hålet eller ronden.

Sida
En ”sida” är en spelare eller två eller flera spelare, vilka är partners.

Sidovattenhinder
Ett ”sidovattenhinder” är ett vattenhinder eller den del av ett vattenhinder som ligger så att det inte är möjligt, eller av tävlingsledningen bedöms vara ogörligt, att droppa en boll bakom vattenhindret i enlighet med Regel 26-1b.

All mark och allt vatten innanför gränsen för ett sidovattenhinder tillhör sidovattenhindret.

När gränsen för sidovattenhindret definieras av pinnar, befinner sig pinnarna i sidovattenhindret, och gränsen för hindret definieras av pinnarnas yttre sidor i marknivå.

När både pinnar och linjer används för att markera sidovattenhinder, gäller att pinnarna visar hindret och linjerna definierar hindrets gränser. När gränsen för ett sidovattenhinder definieras av en linje på marken gäller att själva linjen är i sidovattenhindret. Gränsen för ett sidovattenhinder sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt.

En boll är i ett sidovattenhinder när den ligger i eller någon del av den vidrör sidovattenhindret.

Pinnar som används för att definiera gränsen för, eller visa ett sidovattenhinder är hindrande föremål.

Anm. 1: Den del av ett vattenhinder som skall spelas som sidovattenhinder skall vara tydligt markerad. Pinnar och linjer som används för att definiera gränsen för, eller visa ett sidovattenhinder skall vara röda.

Anm. 2: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som förbjuder spel från ett miljökänsligt område som har definierats som ett sidovattenhinder.

Anm. 3: Tävlingsledningen får definiera ett sidovattenhinder som vattenhinder.

Singel
Se ”Former för matchspel” och ”Former för slagspel”

Slag
Ett ”slag” är den framåtriktade rörelse med klubban som görs i avsikt att slå mot bollen och förflytta den, men om spelaren avsiktligt hejdar sin sving innan klubbhuvudet når bollen har han inte ”slagit” ett slag.

Spelfältet
”Spelfältet” är banans hela område utom:
a. Tee och green på det hål som spelas, samt
b. Alla hinder på banan.

Spellinje
”Spellinjen” är den riktning som spelaren önskar att hans boll skall ta efter ett slag, samt ett rimligt avstånd på vardera sidan om den avsedda riktningen. Spellinjen sträcker sig lodrätt uppåt från marken, men sträcker sig inte bortom hålet.

Stans
Att ta ”stansen” innebär att spelaren placerar sina fötter i läge för och som förberedelse för att slå ett slag.

Tee
”Tee” är den plats där spelet av hålet börjar. Det är ett rektangulärt område av två klubblängders djup, vars framkant och sidor bestäms av de yttre sidorna av två teemarkeringar. En boll är utanför tee när hela bollen är utanför tees gränser.

ThreesomeSe ”Former för matchspel”

Tillfällighet i banan
En ”tillfällighet i banan” föreligger när en boll i rörelse oavsiktligt påverkas eller stoppas av något utomstående (se Regel 19-1).

Tillfälligt vatten
”Tillfälligt vatten” är varje tillfällig vattensamling på banan, som inte är i ett vattenhinder, och är synlig före eller efter att spelaren tagit sin stans. Snö och naturlig is, med undantag för rimfrost, är efter spelarens val antingen tillfälligt vatten eller lösa naturföremål.

Konstgjord is är hindrande föremål. Dagg och rimfrost är inte tillfälligt vatten.

En boll är i tillfälligt vatten när den ligger i eller någon del av den vidrör tillfälligt vatten.

Treboll
Se ”Former för matchspel”

Tävlare
En ”tävlare” är en spelare i en slagspelstävling. Medtävlare är den eller de personer som tävlaren spelar med. Tävlare och medtävlare är inte
partners till varandra.

Vid foursome slagspel eller fyrboll slagspel, innefattar orden ”tävlare” och ”medtävlare”, när sammanhanget medger det, även dennes partner.

Tävlingsledning
”Tävlingsledningen” är den eller de personer som utsetts att leda tävlingen. Om situationen inte uppstår i en tävling avses den kommitté som har ansvaret för spel- och tävlingsverksamheten på banan.

Utomstående
I matchspel är ”utomstående” varje inverkan av något annat än: spelarens eller motspelarens sida, någondera sidans caddie, en boll som spelats av endera sidan på det hål som spelas, eller någondera sidans utrustning.

I slagspel är ”utomstående” varje inverkan av något annat än: tävlarens sida, någon caddie för sidan, en boll som spelats av sidan på det hål som spelas, eller sidans utrustning.

Som utomstående räknas en domare, en markör, en observatör och en forecaddie. Varken vind eller vatten räknas som något utomstående.

Utrustning
”Utrustning” är allt som används, bärs eller medförs av spelaren eller medförs för spelaren av dennes partner eller någon av deras caddies, med undantag för en boll han har spelat på hålet eller något litet föremål, t.ex. ett mynt eller en peg, när detta används för att markera en bolls läge eller för att avgränsa ett område i vilket en boll skall droppas.

Utrustning innefattar en golfbil, vare sig den är motordriven eller inte.

Anm. 1: En boll som spelats på hålet är utrustning när den har lyfts och inte åter satts i spel.

Anm. 2: När en golfbil delas av två eller flera spelare, anses bilen och allt i den vara utrustning åt en av de spelare, vilka delar bilen. Om bilen framförs av en av de spelare (eller partnern till en av spelarna) anses bilen och allt i den vara den spelarens utrustning. I övrigt anses bilen och allt i den vara utrustning åt den spelare som delar bilen, vars boll (eller vars partners boll) är inblandad.

Vattenhinder
Ett ”vattenhinder” är varje hav, sjö, damm, å, bäck, dike, öppet dräneringsdike, eller annat öppet vattendrag (vare sig det finns vatten däri eller inte) och annat av liknande natur på banan. All mark och allt vatten innanför gränsen för ett vattenhinder tillhör vattenhindret. När gränsen för vattenhindret definieras av pinnar, befinner sig pinnarna i vattenhindret, och gränsen för hindret definieras av pinnarnas yttre sidor i marknivå. När både pinnar och linjer används för att markera vattenhinder, gäller att pinnarna visar hindret och linjerna definierar hindrets gränser. När gränsen för ett vattenhinder definieras av en linje på marken gäller att själva linjen är i vattenhindret.

Gränsen för ett vattenhinder sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt.

En boll är i ett vattenhinder när den ligger i eller någon del av den vidrör vattenhindret.

Pinnar som används för att definiera gränsen för, eller visa ett vattenhinder är hindrande föremål.

Anm. 1: Pinnar och linjer som används för att definiera gränsen för, eller visa ett vattenhinder skall vara gula.

Anm. 2: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som förbjuder spel från ett miljökänsligt område som har definierats som ett vattenhinder.